Terms Of Use

§1. Informacje podstawowe

1. Właścicielem i Administratorem serwisu internetowego mieszczącego się pod domeną www.icast.pl jest firma ATP Energy Group z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 12, 51-630 Wrocław, NIP: 867-201-39-29, REGON: 180464932.

2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników serwisu. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Niniejszy regulamin został stworzony, aby wskazać partnerom biznesowym ATP Energy Group z siedzibą we Wrocławiu właściwe formy i zasady korzystania z materiałów marketingowych ATP Energy Group.

4. Materiały marketingowe takie, jak: fotografie, opisy itp. oraz inne, co do których ATP Energy Group z siedzibą we Wrocławiu ma pozwolenie na ich wykorzystywanie i udostępnianie korzystają z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.2006.90.631 ze zm.], na mocy, to której prawo do korzystania i rozpowszechniania tych materiałów przysługuje ATP Energy Group z siedzibą we Wrocławiu.


§2. Definicje

1. Administrator, Właściciel, iCast – firma zarządzająca Serwisem internetowym mieszczącym się pod domeną www.icast.pl tj. ATP Energy Group z siedzibą we Wrocławiu.

2. Serwis internetowy (Portal) – całość materiałów i treści, a także innych zawartości mieszczących się pod domeną www.icast.pl, zwany dalej Serwisem.

3. Partner biznesowy – firma, z którą spółka ATP Energy Group z siedzibą we Wrocławiu współpracuje w zakresie ustalonym przez obie strony.

4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Portal, w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

5. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej odwiedzająca Serwis i korzystająca czasowo z materiałów udostępnionych w Serwisie, po uprzednim zarejestrowaniu.

6. Panel Klienta – całość materiałów i treści, a także innych zawartości udostępnianych Klientowi po zalogowaniu się.

7. Materiały, Treści, Inne zawartości – wszystkie elementy i pliki będące częścią Serwisu, znajdujące się pod domeną www.icast.pl

8. Konsultant, Formularz konsultanta – funkcja Portalu wchodząca w skład Innych zawartości umożliwiająca kontakt z iCast w zakresie technicznych i medycznych aspektów użytkowania i wykorzystania produktów oferowanych przez spółkę.
9. Rejestracja – proces kwalifikacji Użytkownika w celu uzyskania statusu Klienta, polegający na nadaniu indywidualnego loginu oraz hasła umożliwiających czasowe logowanie się w Panelu Klienta.

10. Login – nazwa jednoznacznie identyfikująca Klienta.
11. Hasło – ciąg znaków znany wyłącznie Klientowi, wykorzystywany w procesie uwierzytelniania.
12. Regulamin – dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników i Klientów oraz ogólne zasady korzystania z Serwisu.

13. Polityka prywatności – dokument będący integralną częścią Regulaminu.

§3. Zasady korzystania z serwisu

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów korzystających z Serwisu, którego Właścicielem i Administratorem jest firma iCast.

2. Każdy Użytkownik oraz Klient korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje całą jego treść. Akceptacja regulaminu jest warunkiem rejestracji Użytkownika jako Klienta.

3. W przypadku braku akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika i/lub Klienta należy opuścić Serwis.

4. Administrator upoważnia Użytkowników i Klientów do korzystania z Serwisu w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

5. Osoby upoważnione do korzystania z Serwisu nie nabywają żadnych praw autorskich do materiałów i treści, które należą do Administratora lub co do których Administrator ma pozwolenie na ich wykorzystywanie i udostępnianie.

6. Osoby upoważnione do korzystania z Serwisu nie mogą bez zgody Właściciela udostępniać treści zamieszczonych w serwisie osobom trzecim, jak również udostępniać im loginu i hasła w celu logowania jako Klient.

7. Nazwa i logo Właściciela oraz jego marek, a także nazwy i loga jego Partnerów biznesowych nie mogą być kopiowane, powielane oraz rozpowszechniane chyba, że Administrator wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.

8. Rejestracja w Serwisie oznacza jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 122, poz. 1204) z dnia 18.07.2002r.

9. Klient, akceptując treść Regulaminu, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych oraz ich wykorzystywanie przez Administratora Serwisu w celach informacyjnych i/lub marketingowych, a w szczególności w zakresie prowadzonego newslettera i/lub mailingu.

10. Po stronie Użytkownika oraz Klienta Serwisu istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania przez nich informacji, o których mowa w punkcie 3.9. niniejszego Regulaminu w sposób w nim określony. Prośbę o usunięcie z bazy mailingowej należy wystosować do Administratora drogą mailową na adres info@timago.com. Po otrzymaniu takiej prośby adres mailowy w bazie Administratora, w ciągu 5 dni roboczych, zostanie deaktywowany.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu, a w szczególności spowodowane działaniem sił wyższych, których nie można było przewidzieć, np. awarii sprzętu lub innych przyczyn technicznychm działaniem osób trzecich, sił natury itp.

12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu związanych z koniecznością przeprowadzania niezbędnych czynności konserwatorskich, a także aktualizacji materiałów i treści.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian treści oraz aktualizacji plików i dokumentów, bez uprzedniego informowania Użytkownika i Klienta, jednakże może to uczynić poprzez prowadzony newsletter i/lub mailing.
14. Formularz konsultanta służy wyłącznie do celów komunikacyjnych w zakresie wynikającym z jego definicji.

15. Użytkownik i/lub Klient korzystający z funkcji Formularza konsultanta oświadcza, że:
Zapoznał się z warunkami Regulaminu i akceptuje całą jego treść,
Wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych niezbędnych do dokonania czynności związanych z procesem jego rejestracji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osodowych 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

16. ATP Energy Group oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego zastosowania się do przekazanych od konsultanta informacji, które maja charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wskazań lub przeciwwskazań do zastosowania, wynikających z indywidualnych cech i aspektów wykorzystania produktów w danej jednostce chorobowej, bezwzględnie uzależnionych od opinii i rekomendacji lekarza specjalisty.

§4. Rejestracja Klienta w Serwisie

1. Zarejestrowanie Klienta w Serwisie polega na wypełnieniu przez niego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz określeniu indywidualnego loginu i hasła Klienta. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego ATP Energy Group podejmuje decyzję o akceptacji, bądź odmowie rejestracji upoważniającej Klienta do korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Akceptacja rejestracji możliwa jest wyłącznie przez Administratora.

2. Każdy Klient wypełniający formularz oświadcza, że:
Jest osobą upoważnioną do reprezentowania podmiotu wskazanego w formularzu oraz, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
Zapoznał się z warunkami Regulaminu i akceptuje całą jego treść,
Wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych niezbędnych do dokonania czynności związanych z procesem jego rejestracji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883),
Wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela Serwisu informacji handlowych na wskazany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. Nr 122 poz. 1204).

3. Użytkownik może ubiegać się o nadanie statusu Klienta, który posiada uprawnienia do czasowego logowania się do Panelu Klienta i korzystania z udostępnianych tam materiałów wyłącznie w przypadku, gdy podjęta została współpraca handlowa pomiędzy ATP Energy Group, a podmiotem ubiegającym się (Klientem).

4. Administrator (Właściciel) zastrzega sobie prawo do podejmowania samodzielnych i niezależnych decyzji o Rejestracji, bądź jej odmowie, w stosunku do każdego Klienta, a także do nadawania Klientowi uprawnień wyłącznie do czasowego logowania się w Serwisie w okresie ustalonym przez ATP Energy Group.

5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym w przypadku, gdy dane te ulegną zmianie. Zmiany danych należy dokonać poprzez aktualizację danych w panelu Klienta lub przesłanie informacji o zmianie na adres office@icast.pl .

6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w podane przez niego dane firmowe, ich zmiany, a także wyrejestrowania się z Serwisu. W każdym z podanych przypadków należy wystosować prośbę do Administratora Serwisu w formie mailowej na adres office@icast.pl .

§5. Treści i materiały umieszczone w serwisie oraz prawa autorskie

1. Zabrania się kopiowania, pobierania, powielania, utrwalania, publikowania oraz modyfikacji wszelkich treści, materiałów i plików udostępnionych w Serwisie przez Administratora.

2. Zakaz kopiowania, pobierania i publikowania treści, materiałów i plików nie dotyczy Klientów, którzy otrzymali od Administratora Serwisu czasowy dostęp do treści, materiałów i plików, jednakże ich kopiowanie, pobieranie oraz publikowanie możliwe jest wyłącznie w okresie aktywności konta.

3. Czasowy dostęp Klienta do treści, materiałów i plików nie oznacza w żadnej chwili przeniesienia na niego praw do udostępnionych materiałów, o których mowa powyżej.

4. Administrator oświadcza, że część publikowanych treści, materiałów oraz plików jest wyłącznie jego własnością i do niego należą prawa autorskie.

5. Jednocześnie Administrator oświadcza, że treści, materiały oraz pliki, które nie są jego własnością zostały zamieszczone w Serwisie za zgodą ich prawnego właściciela i nie naruszają praw osób trzecich.

6. Zamieszczone w Serwisie treści, materiały oraz pliki pozostają chronione prawem. W przypadku stwierdzenia przez ATP Energy Group naruszenia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, ATP Energy Group może za każde takie naruszenie żądać natychmiastowego naprawienia lub usunięcia publikowanych materiałów, treści oraz plików wykorzystanych niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku odmowy zażądać uiszczenia kary regulaminowej w wysokości 100.000zł.
7. ATP Energy Group może zażądać uiszczenia kary określonej w ust. 6. także w razie zgłoszenia do ATP Energy Group roszczeń przez osobę pokrzywdzoną na skutek naruszenia przez Użytkownika/Klienta zakazów określonych w ust. 1 i 2.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa, a w szczególności Ustawy o prawie autorskim, Ustawy o ochronie własności przemysłowej oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§6. Polityka prywatności

1. Polityka prywatności jest integralną częścią niniejszego Regulaminu i stanowi jego Załącznik nr 1.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Polityki prywatności w części lub w całości bez konieczności powiadamiania Użytkownika lub Klienta.

3. Nowy załącznik Polityka prywatności zastępuje stary załącznik i zaczyna obowiązywać od chwili jego publikacji w Serwisie.

4. Treść aktualnego załącznika Polityka prywatności znajduje się w zakładce na stronie Portalu.

§7. Zmiany w regulaminie

1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w części lub całości.

2. W przypadku zmiany Regulaminu jego nowe brzmienie zaczyna obowiązywać w chwili  publikacji w zakładce na stronie Serwisu.

§8. Postanowienia końcowe

1. Administrator informuje, że treści, materiały oraz pliki znajdujące się w serwisie mogą odnosić się do wyrobów medycznych wprowadzonych do systemu refundacji ze środków publicznych. Jednocześnie ATP Energy Group oświadcza, że treści, materiały oraz pliki, o których mowa powyżej nie stanowią zachęty do zakupu wyrobów medycznych, o których mowa w art. 49 ust.3 Ustawy z dnia 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, lecz mają charakter wyłącznie informacyjny.

2. Treści, materiały oraz pliki przesyłane w formie mailowej zarejestrowanemu Klientowi nie stanowią zachęty do zakupu wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych, lecz mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Treści, materiały oraz pliki znajdujące się w Serwisie lub przesyłane w formie mailowej do zarejestrowanego Klienta nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

5. W przypadku wystąpienia sytuacji spornej i braku przesłanek do jej polubownego rozstrzygnięcia Strony konfliktu wzajemnie oświadczają, że właściwym organem do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

CONTACT FORM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

ICAST MEDICAL SP. Z O. O.

ul. Karmelkowa 41/11
52-437 Wrocław
Poland

tel. +48 71 307 11 77
mob. +48 607 480 789

e-mail office@icast.pl

KRS: 0000636151, NIP: 8943084730, REGON: 365368007 (Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). ). Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 40 000zł.